Lokaal nieuws woensdag 28 november 2018 Bron: Wonen in de Esch

Nieuwsbrief november 2018

Zoals u wellicht al vernomen heeft, zijn wij reeds gestart met de optie uitgifte voor nieuwbouwplan “De Esch” in Tubbergen. Op de website www.wonenindeesch.nl kunt u op de interactieve kavelkaart zien welke kavels er op dit moment nog beschikbaar zijn. Deze kavelkaart wordt constant up-to-date gehouden. Elke week worden er nieuwe afspraken gepland voor geïnteresseerden op volgorde van de inschrijflijst.

Via deze nieuwsbrief willen wij de veel gestelde vragen beantwoorden:

Is het plaatsen van een dakkapel toegestaan?
Ja, dit is over het algemeen mogelijk. Ook bij de specifieke goothoogte van 4 meter.

Wat wordt verstaan onder casco bouwen?
De voorwaarde bij de aanschaf van een kavel op de Esch is dat minimaal het casco van de woning wordt gebouwd door Bouwbedrijf Steggink. Bouwbedrijf Steggink geeft het volgende aan over wat te verstaan onder casco:Onder casco bouwen verstaan wij dat de onderstaande werkzaamheden door de koper/opdrachtgever zelf worden uitgevoerd:
- tegelwerk (wand-/vloertegels)
- schilderwerk
- afbouwtimmerwerk (o.a. vloerplinten, beleg, aftimmerlatten, gipsplaatplafonds, multiplex buitenplafonds en divers aftimmerwerk)
- leveren en aanbrengen/afhangen binnendeuren
- hang- en sluitwerk

Het stucadoorwerk, de afwerkvloeren en het pannen hangen wordt uitgevoerd door Steggink en wordt wel verstaan onder casco. Minderprijzen t.b.v. casco bouw zijn afhankelijk van grootte en soort/type woning. Een en ander in overleg met Steggink.

Wat kost het bouwen van een 2-1 kapwoning?
Op de website (www.wonenindeesch.nl) is een recent overzicht met verkoopprijzen van standaard woningen toegevoegd. Prijspeil 1 november 2018.

Wat zijn de bijkomende kosten wat betreft gasloos bouwen ?
Een luchtwarmtepomp kost ongeveer € 8.000 - € 15.000.
Een aardwarmtepomp ongeveer € 15.000 - € 20.000.
De kosten t.b.v. gasloos bouwen zijn opgenomen als onderdeel van de prijs van de standaard woning, conform prijspeil 1 november 2018.
Met betrekking tot de mogelijkheden voor gasloos kunnen Building Design en Steggink uitgebreid informeren.

In het document ‘verbeelding bestemmingsplan’ staat o.a. bij kavel 22 SBA-1 als kenmerk. Specifieke bouwaanduiding 1. Wat betekent dit?
Deze regel zegt het volgende in het bestemmingsplan: in afwijking van het bepaalde onder c (bestemmingsplanregel t.b.v. maximale goothoogte) geldt ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding -1’ voor de voorgevel van de woning een maximale goothoogte van 6 meter;

Er zijn veel vragen rondom de bestemmingsplanwijziging. Hierover het volgende:
Naar aanleiding van de inspraakreacties zijn de rapporten aangevuld en aangescherpt. Op dit moment is het nog niet inzichtelijk wanneer het collegebesluit ten behoeve van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan gaat plaatsvinden. Wanneer we hier meer duidelijkheid over hebben, dan informeren we jullie  hierover in de nieuwsbrief.

Is er over het plaatsen van bijgebouwen iets opgenomen in het bestemmingsplan?
In het bestemmingsplan is het artikel (5.2.3. Bijbehorende bouwwerken bij woningen) opgenomen. Verder biedt de vergunningvrije regelgeving veel mogelijkheden wat betreft het plaatsen van bijgebouwen. Hierover kan Building Design Architectuur u informeren. In het bestemmingsplan staat de volgende regelgeving opgenomen betreffende bijgebouwen:
              

 

 

5.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij woningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
het bijbehorend bouwwerk ten minste 5 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd, met dien verstande dat een carport ten minste 1 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd;
de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag, mits het bebouwingspercentage van het perceel maximaal 50% bedraagt, voor zover gelegen buiten het bouwvlak ten hoogste 85 m² bedragen;
de goothoogte mag ten hoogste 3 m bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0 graden tot 10 graden (platte dakconstructie) de hoogte ten hoogste 0,3 m boven de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer mag bedragen;
de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk dient ten minste 1 m lager zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
bij vrijstaande woningen dient aan één zijde een afstand van ten minste 2 m tot de zijdelingse perceelsgrens in acht te worden genomen;
ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen toegestaan' mag de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 0 meter bedragen;
in afwijking van het gestelde onder b mogen de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden overschreden door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen, met dien verstande dat:
de overschrijding ten hoogste 1 m mag bedragen;
de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag bedragen en de breedte van hoekerkers ten hoogste 50%. Deze bouwdelen dienen ten minste 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;
indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch oogpunt noodzakelijk is, de breedte ten hoogste 3/5 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag bedragen en de breedte van hoekerkers ten hoogste 2/3. De bouwdelen dienen ten minste 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;
de bouwhoogte ten hoogste 4 m mag bedragen of indien de woning of dat woongebouw een hogere verdiepingsvloer bevat ten hoogste tot 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van die woning of dat woongebouw;
de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee aan elkaar gekoppelde erkers bij een halfvrijstaande of rijenwoning, is de voorgeschreven afstand van 2 m tot de zijdelingse perceelgrens niet van toepassing;
ten hoogste 1 (hoek)erker per voorgevel van een woning toegestaan.

Mocht u geen interesse meer hebben voor het plan dan ontvangen wij graag een reactie op deze nieuwsbrief. U kunt ook mailen naar m.oudeweernink@weusthuismakelaardij.nl of bellen naar Weusthuis Makelaardij: 0546- 727 828.

Vertrouwende u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

 

Betrokken partijen nieuwbouwplan ‘de Esch’.

Meer weten over Wonen in de Esch

Terug naar overzicht

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden