Actueel

Nieuws

Nieuwsbrief mei 2019 Lokaal nieuws maandag 06 mei 2019

Nieuwsbrief mei 2019

Inmiddels hebben de informatieavonden van begin 2019 plaatsgevonden en hebben alle optanten van plan de Esch de mogelijkheid gekregen om bij één van deze informatieavonden in Het Spanjaard in Borne aanwezig te zijn. De avonden waren een groot succes!
Lees meer over de bestemmingsplanwijziging/zienswijzes en de verwachte planning.

De optanten werden op de hoogte gebracht betreffende de stand van zaken van de bestemmingsplanprocedure, de mogelijkheden op het nieuwbouwplan en de 3D-bril nam hen alvast mee naar hun toekomstige woonplek.

Gezien er inmiddels weer een fase in de bestemmingsplanprocedure (terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan) is afgerond, willen we jullie hierbij graag op de hoogte brengen van de stand van zaken op dit moment.

 Bestemmingsplanwijziging / zienswijzes

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn er een aantal zienswijzes ingediend. Het betreft echter onderwerpen die al eerder aan het licht zijn gekomen, waardoor de meest benoemde aspecten reeds onderzocht zijn. De belangrijkste onderwerpen die in de zienswijzes naar boven komen, zijn de afwatering en de ontsluiting van het plan m.b.t. verkeer. Tijdens de laatste informatieavond (van 20 maart) is gesproken over het krantenartikel waarin benoemd is dat de afwatering op het plan verkeerd loopt. Dat is niet het geval; de afwatering is in afstemming met de gemeente bepaald.

De gemeente is nu aan het inventariseren hoe op de zienswijzes gereageerd gaat worden en op welke gebieden nog aanvullingen noodzakelijk zullen zijn.

 Planning (zie afbeelding)

De planning ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging is nog steeds dat het bestemmingsplan eind dit jaar definitief in werking zal gaan treden. Hierna worden de werkzaamheden betreffende het bouwrijp maken van het perceel zo spoedig mogelijk in werking gezet. De bouw van de woningen zal in clusters van 6 woningen plaatsvinden. Door zo efficiënt mogelijk te bouwen, proberen we de bouwtijd op het plan zo beperkt mogelijk te houden. Het is dus niet het geval dat er pas gestart kan worden met de bouw van het 2e cluster van 6 woningen wanneer de bouw van het 1e cluster is afgerond. De gewenste fasering vanuit Steggink is in de bijlage weergegeven.

 Actiepunten

Wanneer het raadsbesluit in mei / juni heeft plaatsgevonden, kunnen we verder met de bestemmingsplanprocedure, conform de planning op de website. Dan is er voor jullie, optanten, meer duidelijkheid en kunnen verdere stappen ondernomen worden. Het is dan ook verstandig om alvast om tafel te gaan met de bank om de mogelijkheden m.b.t. de financiering in beeld te kunnen brengen. Vervolgens kan een gesprek met Romy Oerbekke van Building Design Architectuur (074-2659979 / romy@buildingdesign.nl) ingepland worden (wanneer dit niet al heeft plaatsgevonden). Zij kan u meenemen in de mogelijkheden van jullie nieuw te bouwen woning rekening houdend met jullie budget.

Bij Building Design Architectuur worden jullie plannen vormgegeven door middel van een 3D-ontwerp, handschetsen of eventuele aanpassingen van de tekening van de standaard woningen. Op basis van de uitgewerkte plannen kan Bouwbedrijf Steggink een indicatieve prijs afgeven voor de bouwkosten, waarna de tekeningen ten behoeve van de omgevingsvergunningaanvraag gereed gemaakt kunnen worden.

Het is belangrijk om hier alvast mee aan de slag te gaan om te voorkomen dat iedereen tegelijk bij Building Design Architectuur / Bouwbedrijf Steggink aanklopt wat voor langere wachttermijnen zorgt. Daarnaast zal in 2020 een nieuwe regelgeving gaan gelden ten behoeve van duurzaamheid: alle woningen moeten conform BENG-eisen (bijna energieneutrale gebouwen) gebouwd worden. Het is dus verstandig om de vergunningaanvraag in 2019 in te dienen. De verwachting is niet dat de BENG grote gevolgen voor de prijs met zich mee brengt.

Vasthouden optie

Zoals reeds benoemd is het na het raadsbesluit in mei / juni meer duidelijkheid over het definitief worden van het bestemmingsplan. De opties op de kavels worden dan omgezet in voorlopige koopcontracten. Leon Woertman van Weusthuis Makelaardij zal jullie, als optanten, bij hem op kantoor uitnodigen om de koopcontracten toe te lichten en deze vervolgens te ondertekenen. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de uitkomst van het raadsbesluit.

Nieuwsbrief februari 2019 Lokaal nieuws maandag 04 februari 2019

Nieuwsbrief februari 2019

Woensdag 16 februari heeft de eerste informatieavond van 2019 betreffende nieuwbouwplan de Esch voor de eerste optanten plaatsgevonden. Het was een leuke, informatieve avond waarbij de eerste optanten informatie werd geboden over onder andere de stand van zaken van de bestemmingsplanprocedure, de verkoop van het plan en de mogelijkheden wat betreft architectuur en bouwen. Er was een mooie opkomst! De eerste optanten konden door middel van de 3D-bril een kijkje nemen in de nieuwe woonwijk en een standaardwoning (hoeveel ruimte zit er nou eigenlijk in zo’n woning?, hoe groot wordt onze tuin?).
 

Het aantal uitnodigingen voor de informatieavonden is bewust beperkt gehouden om voldoende aandacht te kunnen bieden aan alle aanwezigen. Er worden dus meerdere informatieavonden gehouden, waarvan binnenkort de uitnodiging volgt voor de volgende informatieavond voor de volgende optanten. Door middel van deze nieuwsbrief houden we alle geïnteresseerden op de hoogte van de vragen en/of opmerkingen die de betreffende avond besproken zijn.

 Zie hieronder de aangehaalde punten / vragen:

Stelpost keuken in begroting standaardwoning; in eigen beheerOp dit moment staat in de begroting van de standaardwoning dat, wanneer de keuken in eigen beheer wordt opgeleverd, een bedrag van 70% van de stelpost door Steggink wordt gerestitueerd. Dit wordt nu 100%. De keuken kan gewoon in eigen beheer opgeleverd worden. 
Ditzelfde geldt voor werkzaamheden die in eigen beheer opgepakt worden: hierover valt in nader overleg met Steggink het één en ander te regelen. Deze werkzaamheden kunnen echter pas na oplevering door Steggink uitgevoerd worden.
Stijgen kavelprijzenIn de exploitatieovereenkomst van het plan is opgenomen dat de kavelprijzen conform de gemeenteprijzen moeten zijn. De daadwerkelijke kavelprijs is dus afhankelijk van de kavelprijs die de gemeente op het moment van afname hanteert.
Gasloos bouwenIn verband met de nieuwe regelgeving vanaf juli 2018 is het genoodzaakt om iedere nieuw te bouwen woning zonder gasaansluiting te bouwen. Een oplossing hiervoor is de warmtepomp, waarover al eerder geïnformeerd is. Een andere mogelijkheid is het gezamenlijk in het gehele plan op te pakken. De mogelijkheden hiervoor, zoals een warmtenet,  worden nader bekeken door De Esch BV. Er zijn diverse overleggen gepland. Hierover houden we jullie op de hoogte.
Overzicht planningTijdens de informatieavond is een planning weergegeven van de nog te doorlopen bestemmingsplanprocedure. Deze planning is bij de downloads op de website www.wonenindeesch.nl toegevoegd.  
Fasering bouwenDoor Bouwbedrijf Steggink is aangegeven dat de fasering van de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk in groepjes van 6 woningen gaat plaatsvinden.
Mogelijkheden architectuurHet nieuwbouwplan de Esch betreft kavelverkoop. Iedereen is dus vrij om hun wensen wat betreft vorm, uitstraling, materialen, type installatie, eigen afbouw werkzaamheden (zoals carport, dakkapel, etc) te realiseren. De standaardwoning zijn ter indicatie voor de prijsvorming ontwikkeld. Daarnaast kan er vanuit een standaard woning, zoals te bekijken op de website, met diverse opties een woning naar jullie wens worden gerealiseerd, welke budgetvriendelijk is. 
Crisis- en herstelwetDe gemeente heeft bevestigd dat voor het plan de Esch gebruik gemaakt kan worden van de crisis- en herstelwet (in verband met het aantal woningen op het plan). Dit houdt in dat bezwaren als een compleet pakket aangeleverd dienen te worden en dat er niet later bijlages toegevoegd kunnen worden. Daarbij heeft de Raad van State maximaal een half jaar de tijd om eventuele beroep(en) af te handelen.
Verder is er weer nieuws wat betreft de voortgang van de bestemmingsplanprocedure voor nieuwbouwplan de Esch! Het college heeft ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Wanneer het bestemmingsplan definitief is vastgesteld adviseren wij u om (samen met uw eventuele medebouwer) de uitwerking van uw woning op te starten.
 

We hopen jullie hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

de betrokken partijen van nieuwbouwplan 'de Esch'.

Nieuwsbrief december 2018 Lokaal nieuws donderdag 27 december 2018

Nieuwsbrief december 2018

FIJNE FEESTDAGEN!

Samen ontwerpen en bouwen we een gelukkig, goed en mooi nieuwjaar op nieuwbouwplan de Esch.

Beste belangstellenden,

Er is weer nieuws wat betreft de voortgang van de bestemmingsplanprocedure voor nieuwbouwplan de Esch! Het ontwerpbestemmingsplan wordt begin januari behandeld in het college. Het ontwerpbestemmingsplan wordt daarna zes weken ter inzage gelegd waarna een collegebesluit volgt.

Verder zijn er inmiddels al diverse opties op verschillende kavels vergeven. Zie hieronder een overzicht van de kavels die nog beschikbaar zijn en de kavels die inmiddels onder optie zijn. De kavelkaart op de websitewww.wonenindeesch.nl wordt zoveel mogelijk up to date gehouden. 

Om jullie mee te kunnen nemen in het proces, gaan we informatieavonden organiseren voor de optanten. De eerste optanten hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor de eerste informatieavond. De avond gaat plaatsvinden in Het Spanjaard, het nieuwe kantoorpand van Building Design Architectuur in Borne (www.hetspanjaard.nl). We bieden die avond informatie over de status van het plan en zullen dan met de betrokken partijen aanwezig zijn zodat diverse vragen beantwoord kunnen worden.

En… met de VR-bril (Virtual Reality) loop je alvast over jullie toekomstige woonplek in deze mooie nieuwbouwwijk in Tubbergen!

We hopen jullie hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens De Esch wensen we jullie fijne dagen en een gelukkig nieuwjaar toe!

Met vriendelijke groet,

Betrokken partijen nieuwbouwplan ‘de Esch’.

5 belangrijke begrippen bij het kopen van nieuwbouw Lokaal nieuws maandag 17 december 2018

5 belangrijke begrippen bij het kopen van nieuwbouw

Er komt heel wat kijken bij het kopen van een huis. Juist bij een woning die nog gebouwd moet worden, krijg je te maken met zaken die typisch zijn voor nieuwbouw. Anders dan wanneer je een bestaande woning zou kopen. Niet iedereen kent de terminologie.  

Een woning kopen doen we maar een paar keer in ons leven. Juist daarom is het belangrijk deze aankoop bewust en weloverwogen te doen. Je oriënteert op de woningen in een buurt waar je graag zou willen wonen en je bepaalt waar je behoefte aan hebt. Een groot huis met een tuin, een appartement of een bungalow bijvoorbeeld. Je laat je goed voorlichten over je hypotheekvorm en vervolgens raak je in gesprek over die ene woning die je zo graag zou willen. Bij een nieuwbouwwoning komen er dan termen voorbij die niet altijd even duidelijk zijn. We zetten de vijf belangrijkste op een rij en geven uitleg.

Bouwrente

Als de koopovereenkomst is getekend is de woning nog niet opgeleverd. Die moet immers nog gebouwd worden. De periode vanaf het tekenen van de overeenkomst tot aan de oplevering van het huis, moet er rente worden betaald, bouwrente of grondrente genoemd. Pas bij het tekenen van de hypotheekakte bij de notaris stopt het betalen van de grond- of bouwrente aan de aannemer.

Vrij op naam

Bij het kopen van een kavel of een nieuwbouwwoning worden er geen kosten koper in rekening gebracht. Het zijn de kosten die gemaakt worden om eigenaar van een huis te worden zoals overdrachtbelasting (2 procent van de woningprijs) en notariskosten voor de hypotheekakte.

Bouwdepot

De afgesloten hypotheeksom wordt in een bouwdepot gestort. Daarvan wordt de verdere bouw van de woning gefinancierd. Je ontvangt rente over het bedrag dat in het bouwdepot is gestort.

Vooroplevering

Een vooroplevering vindt plaats een week voordat het huis wordt opgeleverd. De aannemer gaat samen met de toekomstige bewoner de woning inspecteren. Het doel: er voor zorgen dat er geen gebreken zijn bij de uiteindelijke oplevering. Mochten er dus gebreken blijken, dan moeten die eigenlijk in die tussenliggende week nog verholpen worden.

Ruwbouwopties

Dit zijn wijzigingen die aan de woning worden aangebracht die zo groot zijn dat ze belangrijk zijn voor de constructie van het huis en ook de voorbereiding van de bouw beïnvloeden.

Nieuwsbrief november 2018 Lokaal nieuws woensdag 28 november 2018

Nieuwsbrief november 2018

Zoals u wellicht al vernomen heeft, zijn wij reeds gestart met de optie uitgifte voor nieuwbouwplan “De Esch” in Tubbergen. Op de website www.wonenindeesch.nl kunt u op de interactieve kavelkaart zien welke kavels er op dit moment nog beschikbaar zijn. Deze kavelkaart wordt constant up-to-date gehouden. Elke week worden er nieuwe afspraken gepland voor geïnteresseerden op volgorde van de inschrijflijst.

Via deze nieuwsbrief willen wij de veel gestelde vragen beantwoorden:

Is het plaatsen van een dakkapel toegestaan?
Ja, dit is over het algemeen mogelijk. Ook bij de specifieke goothoogte van 4 meter.

Wat wordt verstaan onder casco bouwen?
De voorwaarde bij de aanschaf van een kavel op de Esch is dat minimaal het casco van de woning wordt gebouwd door Bouwbedrijf Steggink. Bouwbedrijf Steggink geeft het volgende aan over wat te verstaan onder casco:Onder casco bouwen verstaan wij dat de onderstaande werkzaamheden door de koper/opdrachtgever zelf worden uitgevoerd:
- tegelwerk (wand-/vloertegels)
- schilderwerk
- afbouwtimmerwerk (o.a. vloerplinten, beleg, aftimmerlatten, gipsplaatplafonds, multiplex buitenplafonds en divers aftimmerwerk)
- leveren en aanbrengen/afhangen binnendeuren
- hang- en sluitwerk

Het stucadoorwerk, de afwerkvloeren en het pannen hangen wordt uitgevoerd door Steggink en wordt wel verstaan onder casco. Minderprijzen t.b.v. casco bouw zijn afhankelijk van grootte en soort/type woning. Een en ander in overleg met Steggink.

Wat kost het bouwen van een 2-1 kapwoning?
Op de website (www.wonenindeesch.nl) is een recent overzicht met verkoopprijzen van standaard woningen toegevoegd. Prijspeil 1 november 2018.

Wat zijn de bijkomende kosten wat betreft gasloos bouwen ?
Een luchtwarmtepomp kost ongeveer € 8.000 - € 15.000.
Een aardwarmtepomp ongeveer € 15.000 - € 20.000.
De kosten t.b.v. gasloos bouwen zijn opgenomen als onderdeel van de prijs van de standaard woning, conform prijspeil 1 november 2018.
Met betrekking tot de mogelijkheden voor gasloos kunnen Building Design en Steggink uitgebreid informeren.

In het document ‘verbeelding bestemmingsplan’ staat o.a. bij kavel 22 SBA-1 als kenmerk. Specifieke bouwaanduiding 1. Wat betekent dit?
Deze regel zegt het volgende in het bestemmingsplan: in afwijking van het bepaalde onder c (bestemmingsplanregel t.b.v. maximale goothoogte) geldt ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding -1’ voor de voorgevel van de woning een maximale goothoogte van 6 meter;

Er zijn veel vragen rondom de bestemmingsplanwijziging. Hierover het volgende:
Naar aanleiding van de inspraakreacties zijn de rapporten aangevuld en aangescherpt. Op dit moment is het nog niet inzichtelijk wanneer het collegebesluit ten behoeve van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan gaat plaatsvinden. Wanneer we hier meer duidelijkheid over hebben, dan informeren we jullie  hierover in de nieuwsbrief.

Is er over het plaatsen van bijgebouwen iets opgenomen in het bestemmingsplan?
In het bestemmingsplan is het artikel (5.2.3. Bijbehorende bouwwerken bij woningen) opgenomen. Verder biedt de vergunningvrije regelgeving veel mogelijkheden wat betreft het plaatsen van bijgebouwen. Hierover kan Building Design Architectuur u informeren. In het bestemmingsplan staat de volgende regelgeving opgenomen betreffende bijgebouwen:
              

 

 

5.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij woningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
het bijbehorend bouwwerk ten minste 5 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd, met dien verstande dat een carport ten minste 1 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd;
de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag, mits het bebouwingspercentage van het perceel maximaal 50% bedraagt, voor zover gelegen buiten het bouwvlak ten hoogste 85 m² bedragen;
de goothoogte mag ten hoogste 3 m bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0 graden tot 10 graden (platte dakconstructie) de hoogte ten hoogste 0,3 m boven de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer mag bedragen;
de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk dient ten minste 1 m lager zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
bij vrijstaande woningen dient aan één zijde een afstand van ten minste 2 m tot de zijdelingse perceelsgrens in acht te worden genomen;
ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen toegestaan' mag de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 0 meter bedragen;
in afwijking van het gestelde onder b mogen de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden overschreden door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen, met dien verstande dat:
de overschrijding ten hoogste 1 m mag bedragen;
de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag bedragen en de breedte van hoekerkers ten hoogste 50%. Deze bouwdelen dienen ten minste 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;
indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch oogpunt noodzakelijk is, de breedte ten hoogste 3/5 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag bedragen en de breedte van hoekerkers ten hoogste 2/3. De bouwdelen dienen ten minste 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;
de bouwhoogte ten hoogste 4 m mag bedragen of indien de woning of dat woongebouw een hogere verdiepingsvloer bevat ten hoogste tot 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van die woning of dat woongebouw;
de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee aan elkaar gekoppelde erkers bij een halfvrijstaande of rijenwoning, is de voorgeschreven afstand van 2 m tot de zijdelingse perceelgrens niet van toepassing;
ten hoogste 1 (hoek)erker per voorgevel van een woning toegestaan.

Mocht u geen interesse meer hebben voor het plan dan ontvangen wij graag een reactie op deze nieuwsbrief. U kunt ook mailen naar m.oudeweernink@weusthuismakelaardij.nl of bellen naar Weusthuis Makelaardij: 0546- 727 828.

Vertrouwende u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

 

Betrokken partijen nieuwbouwplan ‘de Esch’.

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden