Actueel

Nieuws

Nieuwsbrief juli 2019 Lokaal nieuws donderdag 04 juli 2019

Nieuwsbrief juli 2019

Een update met betrekking tot de voortgang van nieuwbouwplan de Esch in Tubbergen.

Naar aanleiding van de zienswijzes die op het ontwerpbestemmingsplan zijn binnen gekomen bij de gemeente, heeft de gemeente aan de Esch gevraagd om enkele aanvullingen / toelichtingen op de reeds uitgevoerde rapporten aan te leveren.

Bij de uitkomsten van de aanvullingen / toelichtingen zijn er echter geen nieuwe aspecten aan het licht gekomen.

De behandeling / beoordeling van een aantal zienswijzes heeft voor de gemeente meer tijd in beslag genomen dan in eerste instantie gepland.

Daarom kan het plan niet meer bij de raadsvergadering van juli behandeld worden. Het bestemmingsplan wordt op 9 september a.s. in de raadscommissie besproken. Vervolgens wordt het plan bij de gemeenteraadsvergadering van 23 september besproken.

Het plan wordt echter nog wel behandeld conform de planning, die op de website bij downloads is weergegeven.

In verband met het hierboven benoemde schuift de planning ongeveer drie maanden naar achteren.  

Nadat de raad een besluit heeft genomen, dan brengen we jullie op de hoogte van de uitkomst / bevindingen.

Weusthuis zal jullie na het raadsbesluit uitnodigen voor het doornemen en ondertekenen van de voorlopige koopovereenkomst van de kavel.

Uiteraard kunnen jullie al wel vast contact opnemen met Building Design Architectuur (als dit niet al is gebeurd) voor het maken van een afspraak om de wensen / plannen door te nemen.

Verder is er nieuws gekomen vanuit de bouwwereld betreffende de BENG-norm (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). Het vaststellen van deze norm is vooralsnog een half jaar naar achteren verplaatst. Dit houdt in dat de bouwaanvragen voor 1 juni nog niet dienen te voldoen aan deze norm.

 

 

Nieuwsbrief mei 2019 Lokaal nieuws maandag 06 mei 2019

Nieuwsbrief mei 2019

Inmiddels hebben de informatieavonden van begin 2019 plaatsgevonden en hebben alle optanten van plan de Esch de mogelijkheid gekregen om bij één van deze informatieavonden in Het Spanjaard in Borne aanwezig te zijn. De avonden waren een groot succes!
Lees meer over de bestemmingsplanwijziging/zienswijzes en de verwachte planning.

De optanten werden op de hoogte gebracht betreffende de stand van zaken van de bestemmingsplanprocedure, de mogelijkheden op het nieuwbouwplan en de 3D-bril nam hen alvast mee naar hun toekomstige woonplek.

Gezien er inmiddels weer een fase in de bestemmingsplanprocedure (terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan) is afgerond, willen we jullie hierbij graag op de hoogte brengen van de stand van zaken op dit moment.

 Bestemmingsplanwijziging / zienswijzes

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn er een aantal zienswijzes ingediend. Het betreft echter onderwerpen die al eerder aan het licht zijn gekomen, waardoor de meest benoemde aspecten reeds onderzocht zijn. De belangrijkste onderwerpen die in de zienswijzes naar boven komen, zijn de afwatering en de ontsluiting van het plan m.b.t. verkeer. Tijdens de laatste informatieavond (van 20 maart) is gesproken over het krantenartikel waarin benoemd is dat de afwatering op het plan verkeerd loopt. Dat is niet het geval; de afwatering is in afstemming met de gemeente bepaald.

De gemeente is nu aan het inventariseren hoe op de zienswijzes gereageerd gaat worden en op welke gebieden nog aanvullingen noodzakelijk zullen zijn.

 Planning (zie afbeelding)

De planning ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging is nog steeds dat het bestemmingsplan eind dit jaar definitief in werking zal gaan treden. Hierna worden de werkzaamheden betreffende het bouwrijp maken van het perceel zo spoedig mogelijk in werking gezet. De bouw van de woningen zal in clusters van 6 woningen plaatsvinden. Door zo efficiënt mogelijk te bouwen, proberen we de bouwtijd op het plan zo beperkt mogelijk te houden. Het is dus niet het geval dat er pas gestart kan worden met de bouw van het 2e cluster van 6 woningen wanneer de bouw van het 1e cluster is afgerond. De gewenste fasering vanuit Steggink is in de bijlage weergegeven.

 Actiepunten

Wanneer het raadsbesluit in mei / juni heeft plaatsgevonden, kunnen we verder met de bestemmingsplanprocedure, conform de planning op de website. Dan is er voor jullie, optanten, meer duidelijkheid en kunnen verdere stappen ondernomen worden. Het is dan ook verstandig om alvast om tafel te gaan met de bank om de mogelijkheden m.b.t. de financiering in beeld te kunnen brengen. Vervolgens kan een gesprek met Romy Oerbekke van Building Design Architectuur (074-2659979 / romy@buildingdesign.nl) ingepland worden (wanneer dit niet al heeft plaatsgevonden). Zij kan u meenemen in de mogelijkheden van jullie nieuw te bouwen woning rekening houdend met jullie budget.

Bij Building Design Architectuur worden jullie plannen vormgegeven door middel van een 3D-ontwerp, handschetsen of eventuele aanpassingen van de tekening van de standaard woningen. Op basis van de uitgewerkte plannen kan Bouwbedrijf Steggink een indicatieve prijs afgeven voor de bouwkosten, waarna de tekeningen ten behoeve van de omgevingsvergunningaanvraag gereed gemaakt kunnen worden.

Het is belangrijk om hier alvast mee aan de slag te gaan om te voorkomen dat iedereen tegelijk bij Building Design Architectuur / Bouwbedrijf Steggink aanklopt wat voor langere wachttermijnen zorgt. Daarnaast zal in 2020 een nieuwe regelgeving gaan gelden ten behoeve van duurzaamheid: alle woningen moeten conform BENG-eisen (bijna energieneutrale gebouwen) gebouwd worden. Het is dus verstandig om de vergunningaanvraag in 2019 in te dienen. De verwachting is niet dat de BENG grote gevolgen voor de prijs met zich mee brengt.

Vasthouden optie

Zoals reeds benoemd is het na het raadsbesluit in mei / juni meer duidelijkheid over het definitief worden van het bestemmingsplan. De opties op de kavels worden dan omgezet in voorlopige koopcontracten. Leon Woertman van Weusthuis Makelaardij zal jullie, als optanten, bij hem op kantoor uitnodigen om de koopcontracten toe te lichten en deze vervolgens te ondertekenen. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de uitkomst van het raadsbesluit.

Nieuwsbrief februari 2019 Lokaal nieuws maandag 04 februari 2019

Nieuwsbrief februari 2019

Woensdag 16 februari heeft de eerste informatieavond van 2019 betreffende nieuwbouwplan de Esch voor de eerste optanten plaatsgevonden. Het was een leuke, informatieve avond waarbij de eerste optanten informatie werd geboden over onder andere de stand van zaken van de bestemmingsplanprocedure, de verkoop van het plan en de mogelijkheden wat betreft architectuur en bouwen. Er was een mooie opkomst! De eerste optanten konden door middel van de 3D-bril een kijkje nemen in de nieuwe woonwijk en een standaardwoning (hoeveel ruimte zit er nou eigenlijk in zo’n woning?, hoe groot wordt onze tuin?).
 

Het aantal uitnodigingen voor de informatieavonden is bewust beperkt gehouden om voldoende aandacht te kunnen bieden aan alle aanwezigen. Er worden dus meerdere informatieavonden gehouden, waarvan binnenkort de uitnodiging volgt voor de volgende informatieavond voor de volgende optanten. Door middel van deze nieuwsbrief houden we alle geïnteresseerden op de hoogte van de vragen en/of opmerkingen die de betreffende avond besproken zijn.

 Zie hieronder de aangehaalde punten / vragen:

Stelpost keuken in begroting standaardwoning; in eigen beheerOp dit moment staat in de begroting van de standaardwoning dat, wanneer de keuken in eigen beheer wordt opgeleverd, een bedrag van 70% van de stelpost door Steggink wordt gerestitueerd. Dit wordt nu 100%. De keuken kan gewoon in eigen beheer opgeleverd worden. 
Ditzelfde geldt voor werkzaamheden die in eigen beheer opgepakt worden: hierover valt in nader overleg met Steggink het één en ander te regelen. Deze werkzaamheden kunnen echter pas na oplevering door Steggink uitgevoerd worden.
Stijgen kavelprijzenIn de exploitatieovereenkomst van het plan is opgenomen dat de kavelprijzen conform de gemeenteprijzen moeten zijn. De daadwerkelijke kavelprijs is dus afhankelijk van de kavelprijs die de gemeente op het moment van afname hanteert.
Gasloos bouwenIn verband met de nieuwe regelgeving vanaf juli 2018 is het genoodzaakt om iedere nieuw te bouwen woning zonder gasaansluiting te bouwen. Een oplossing hiervoor is de warmtepomp, waarover al eerder geïnformeerd is. Een andere mogelijkheid is het gezamenlijk in het gehele plan op te pakken. De mogelijkheden hiervoor, zoals een warmtenet,  worden nader bekeken door De Esch BV. Er zijn diverse overleggen gepland. Hierover houden we jullie op de hoogte.
Overzicht planningTijdens de informatieavond is een planning weergegeven van de nog te doorlopen bestemmingsplanprocedure. Deze planning is bij de downloads op de website www.wonenindeesch.nl toegevoegd.  
Fasering bouwenDoor Bouwbedrijf Steggink is aangegeven dat de fasering van de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk in groepjes van 6 woningen gaat plaatsvinden.
Mogelijkheden architectuurHet nieuwbouwplan de Esch betreft kavelverkoop. Iedereen is dus vrij om hun wensen wat betreft vorm, uitstraling, materialen, type installatie, eigen afbouw werkzaamheden (zoals carport, dakkapel, etc) te realiseren. De standaardwoning zijn ter indicatie voor de prijsvorming ontwikkeld. Daarnaast kan er vanuit een standaard woning, zoals te bekijken op de website, met diverse opties een woning naar jullie wens worden gerealiseerd, welke budgetvriendelijk is. 
Crisis- en herstelwetDe gemeente heeft bevestigd dat voor het plan de Esch gebruik gemaakt kan worden van de crisis- en herstelwet (in verband met het aantal woningen op het plan). Dit houdt in dat bezwaren als een compleet pakket aangeleverd dienen te worden en dat er niet later bijlages toegevoegd kunnen worden. Daarbij heeft de Raad van State maximaal een half jaar de tijd om eventuele beroep(en) af te handelen.
Verder is er weer nieuws wat betreft de voortgang van de bestemmingsplanprocedure voor nieuwbouwplan de Esch! Het college heeft ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Wanneer het bestemmingsplan definitief is vastgesteld adviseren wij u om (samen met uw eventuele medebouwer) de uitwerking van uw woning op te starten.
 

We hopen jullie hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

de betrokken partijen van nieuwbouwplan 'de Esch'.

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden