Actueel

Nieuws

Nieuwsbrief augustus 2019 Lokaal nieuws vrijdag 30 augustus 2019

Nieuwsbrief augustus 2019

Update met betrekking tot de stand van zaken van de voortgang van nieuwbouwplan de Esch te Tubbergen.

Maandag 9 september a.s. vindt de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Economie van de gemeente Tubbergen plaats. Tijdens deze vergadering wordt het vast te stellen bestemmingsplan van nieuwbouwplan de Esch als agendapunt aangehaald. Naar aanleiding van deze vergadering geeft de raadscommissie advies aan de gemeenteraad betreffende het bestemmingsplan.

Vervolgens wordt het bestemmingsplan op maandag 23 september a.s. besproken bij de vergadering van de gemeenteraad. Deze vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis te Tubbergen. Hierbij willen we jullie allen graag uitnodigen bij deze raadsvergadering aanwezig te zijn om de gedragenheid van het plan, door jong en oud, bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Naar aanleiding van de hiervoor benoemde raadsvergadering wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt tot en met 12 november ter inzage gelegd. Degenen die reeds een zienswijze hebben ingediend, mogen dan een beroepschrift bij de Raad van State indienen. Deze dient compleet met beroepsgronden aangeleverd te worden in verband met de Crisis- en herstelwet.

De Raad van State streeft om binnen zes maanden het plan in een zitting te bespreking en vervolgens uitspraak te doen. Bij een positieve uitspraak wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en kunnen we starten met het bouwrijp maken van de grond. In verband met de drukte bij de Raad van State kan deze termijn echter langer duren. We kunnen hier op voorhand nog geen definitief uitsluitsel over geven, maar verwachten dat de termijn tussen de 6 en 12 maanden zal zijn.

Verder willen we hierbij ook graag terugkomen op het bericht dat in augustus in de Tubantia is geplaatst betreffende de opslag van grond op het perceel van het voormalige tuincentrum. In dit krantenbericht is aangegeven dat er vervuilde grond op het perceel is opgeslagen en dat de huidige bestemming dit niet toelaat. Het betreft echter schone grond, waarvan de gemeente in het bezit is van een schone grondverklaring. Deze grond zal worden gebruikt ten behoeve de nieuw te realiseren geluidswal. Van de gemeente hebben we dan ook ontheffing gekregen voor een grondopslag tot 1 april 2020.

Het plan krijgt steeds meer voortgang en hier willen we jullie graag zoveel mogelijk van op de hoogte houden. Daarom hebben we een Facebook-pagina aangemaakt voor de Esch. Korte nieuwsberichten zullen we dan ook op deze pagina posten. Like deze pagina en blijf op de hoogte!

De volgende link verwijst naar de Facebook-pagina: www.facebook.com/wonenindeesch

We hopen op een grote opkomst bij de raadsvergadering en zien jullie dan ook graag op maandag 23 september om 19.30 uur in het gemeentehuis in Tubbergen! De volgende nieuwsbrief volgt na de raadsvergadering waarin we jullie zullen informeren over de uitkomst van de raadsvergadering.

Nieuwsbrief juli 2019 Lokaal nieuws donderdag 04 juli 2019

Nieuwsbrief juli 2019

Een update met betrekking tot de voortgang van nieuwbouwplan de Esch in Tubbergen.

Naar aanleiding van de zienswijzes die op het ontwerpbestemmingsplan zijn binnen gekomen bij de gemeente, heeft de gemeente aan de Esch gevraagd om enkele aanvullingen / toelichtingen op de reeds uitgevoerde rapporten aan te leveren.

Bij de uitkomsten van de aanvullingen / toelichtingen zijn er echter geen nieuwe aspecten aan het licht gekomen.

De behandeling / beoordeling van een aantal zienswijzes heeft voor de gemeente meer tijd in beslag genomen dan in eerste instantie gepland.

Daarom kan het plan niet meer bij de raadsvergadering van juli behandeld worden. Het bestemmingsplan wordt op 9 september a.s. in de raadscommissie besproken. Vervolgens wordt het plan bij de gemeenteraadsvergadering van 23 september besproken.

Het plan wordt echter nog wel behandeld conform de planning, die op de website bij downloads is weergegeven.

In verband met het hierboven benoemde schuift de planning ongeveer drie maanden naar achteren.  

Nadat de raad een besluit heeft genomen, dan brengen we jullie op de hoogte van de uitkomst / bevindingen.

Weusthuis zal jullie na het raadsbesluit uitnodigen voor het doornemen en ondertekenen van de voorlopige koopovereenkomst van de kavel.

Uiteraard kunnen jullie al wel vast contact opnemen met Building Design Architectuur (als dit niet al is gebeurd) voor het maken van een afspraak om de wensen / plannen door te nemen.

Verder is er nieuws gekomen vanuit de bouwwereld betreffende de BENG-norm (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). Het vaststellen van deze norm is vooralsnog een half jaar naar achteren verplaatst. Dit houdt in dat de bouwaanvragen voor 1 juni nog niet dienen te voldoen aan deze norm.

 

 

Nieuwsbrief mei 2019 Lokaal nieuws maandag 06 mei 2019

Nieuwsbrief mei 2019

Inmiddels hebben de informatieavonden van begin 2019 plaatsgevonden en hebben alle optanten van plan de Esch de mogelijkheid gekregen om bij één van deze informatieavonden in Het Spanjaard in Borne aanwezig te zijn. De avonden waren een groot succes!
Lees meer over de bestemmingsplanwijziging/zienswijzes en de verwachte planning.

De optanten werden op de hoogte gebracht betreffende de stand van zaken van de bestemmingsplanprocedure, de mogelijkheden op het nieuwbouwplan en de 3D-bril nam hen alvast mee naar hun toekomstige woonplek.

Gezien er inmiddels weer een fase in de bestemmingsplanprocedure (terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan) is afgerond, willen we jullie hierbij graag op de hoogte brengen van de stand van zaken op dit moment.

 Bestemmingsplanwijziging / zienswijzes

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn er een aantal zienswijzes ingediend. Het betreft echter onderwerpen die al eerder aan het licht zijn gekomen, waardoor de meest benoemde aspecten reeds onderzocht zijn. De belangrijkste onderwerpen die in de zienswijzes naar boven komen, zijn de afwatering en de ontsluiting van het plan m.b.t. verkeer. Tijdens de laatste informatieavond (van 20 maart) is gesproken over het krantenartikel waarin benoemd is dat de afwatering op het plan verkeerd loopt. Dat is niet het geval; de afwatering is in afstemming met de gemeente bepaald.

De gemeente is nu aan het inventariseren hoe op de zienswijzes gereageerd gaat worden en op welke gebieden nog aanvullingen noodzakelijk zullen zijn.

 Planning (zie afbeelding)

De planning ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging is nog steeds dat het bestemmingsplan eind dit jaar definitief in werking zal gaan treden. Hierna worden de werkzaamheden betreffende het bouwrijp maken van het perceel zo spoedig mogelijk in werking gezet. De bouw van de woningen zal in clusters van 6 woningen plaatsvinden. Door zo efficiënt mogelijk te bouwen, proberen we de bouwtijd op het plan zo beperkt mogelijk te houden. Het is dus niet het geval dat er pas gestart kan worden met de bouw van het 2e cluster van 6 woningen wanneer de bouw van het 1e cluster is afgerond. De gewenste fasering vanuit Steggink is in de bijlage weergegeven.

 Actiepunten

Wanneer het raadsbesluit in mei / juni heeft plaatsgevonden, kunnen we verder met de bestemmingsplanprocedure, conform de planning op de website. Dan is er voor jullie, optanten, meer duidelijkheid en kunnen verdere stappen ondernomen worden. Het is dan ook verstandig om alvast om tafel te gaan met de bank om de mogelijkheden m.b.t. de financiering in beeld te kunnen brengen. Vervolgens kan een gesprek met Romy Oerbekke van Building Design Architectuur (074-2659979 / romy@buildingdesign.nl) ingepland worden (wanneer dit niet al heeft plaatsgevonden). Zij kan u meenemen in de mogelijkheden van jullie nieuw te bouwen woning rekening houdend met jullie budget.

Bij Building Design Architectuur worden jullie plannen vormgegeven door middel van een 3D-ontwerp, handschetsen of eventuele aanpassingen van de tekening van de standaard woningen. Op basis van de uitgewerkte plannen kan Bouwbedrijf Steggink een indicatieve prijs afgeven voor de bouwkosten, waarna de tekeningen ten behoeve van de omgevingsvergunningaanvraag gereed gemaakt kunnen worden.

Het is belangrijk om hier alvast mee aan de slag te gaan om te voorkomen dat iedereen tegelijk bij Building Design Architectuur / Bouwbedrijf Steggink aanklopt wat voor langere wachttermijnen zorgt. Daarnaast zal in 2020 een nieuwe regelgeving gaan gelden ten behoeve van duurzaamheid: alle woningen moeten conform BENG-eisen (bijna energieneutrale gebouwen) gebouwd worden. Het is dus verstandig om de vergunningaanvraag in 2019 in te dienen. De verwachting is niet dat de BENG grote gevolgen voor de prijs met zich mee brengt.

Vasthouden optie

Zoals reeds benoemd is het na het raadsbesluit in mei / juni meer duidelijkheid over het definitief worden van het bestemmingsplan. De opties op de kavels worden dan omgezet in voorlopige koopcontracten. Leon Woertman van Weusthuis Makelaardij zal jullie, als optanten, bij hem op kantoor uitnodigen om de koopcontracten toe te lichten en deze vervolgens te ondertekenen. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de uitkomst van het raadsbesluit.

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden