Actueel

Nieuws

Nieuwsbrief 31 januari 2020 Lokaal nieuws vrijdag 31 januari 2020

Nieuwsbrief 31 januari 2020

Gisteren heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak gedaan inzake de aangevraagde voorlopige voorziening (verzoek tot schorsing) voor het bestemmingsplan “De Esch”.

Het verzoek om voorlopige voorziening is door de voorzieningenrechter toegewezen. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan geschorst is en het plan beter onderbouwd moet worden voordat de start tot bouwrijp maken kan plaatsvinden. Dit besluit is genomen om te voorkomen dat er al op grond van het bestemmingsplan wordt gebouwd, voordat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het ingediende beroep heeft geoordeeld. Daarmee zou de beroepsprocedure immers zinloos zijn geworden.

Dit houdt echter niet in dat de procedure hiermee beëindigd is.

Het oordeel van de Voorzieningenrechter zegt dan ook niets over de uitkomst van de beroepsprocedure. Het oordeel heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Uiteraard zullen we het oordeel wel meenemen en verder onderbouwen. We hebben in het plan immers goed rekening gehouden met verschillende doelgroepen. Iedereen is immers vrij om zijn/haar eigen wensen te realiseren op een kavel, dus ook de starters!  

De gevolgen van de uitspraak zijn dus zeer anders dan het nieuwsbericht op de Tubantia doet voorkomen.

Echter zijn we, net als het College van Tubbergen, natuurlijk wel teleurgesteld over de uitspraak. Zie hierover ook een bericht op https://www.tubbergen.nl/college-tubbergen-teleurgesteld-over-uitspraak-raad-van-state?fbclid=IwAR1n7MVcUPM38K8qocoEG2sxKXlKZ-T4e3SrdO3cLQdF4iMxZwhtIeg1D5k.

We zullen er dan ook alles aan doen om deze uitspraak te weerleggen.

Naar verwachting zal de beroepsprocedure nog in het eerste kwartaal van dit jaar op een zitting bij de Raad van State worden behandeld. Daarna volgt in beginsel binnen zes weken een uitspraak. Worden de beroepen ongegrond verklaard, dan treedt het bestemmingsplan vervolgens direct in werking en kunnen de omgevingsvergunningen voor de bouw van de woningen verleend worden.

Inmiddels zijn er meerdere optieformulieren voor verschillende kavels bij Weusthuis Makelaardij ondertekend. Er zijn nog maar een aantal kavels beschikbaar!

Nieuwsbrief januari 2020 Lokaal nieuws vrijdag 17 januari 2020

Nieuwsbrief januari 2020

Vanochtend heeft de zitting betreffende de aangevraagde voorlopige voorziening voor nieuwbouwplan de Esch plaatsgevonden bij de Raad van State in Den Haag.

Deze zitting is erg positief verlopen. Over ongeveer twee weken verwachten we uitspraak of de voorlopige voorziening wordt toegekend door de Raad van State. Wanneer dit besluit positief is, zullen we starten met het bouwrijp maken van het terrein. Bij de Raad van State is aangegeven dat de inhoudelijke behandeling van het bestemmingsplan dit voorjaar al behandeld zal worden. De uitspraak wordt 8 tot 12 weken na de zitting verwacht. Het plan zal dus naar verwachting spoedig behandeld worden! Na de bouwvak verwachten we dan ook te kunnen starten met de verdere bouwactiviteiten op het plan! Ook de interesse in het plan is erg positief! Op dit moment zijn er nog slechts zes kavels beschikbaar. We houden jullie op de hoogte!

Nieuwsupdate medio december 2019 Lokaal nieuws dinsdag 17 december 2019

Nieuwsupdate medio december 2019

Een korte update inzake de ontwikkelingen bij de Raad van State.

De Raad van State behandelt 17 januari 2020 de aangevraagde voorlopige voorziening voor plan de Esch.

Nieuwsbrief december 2019 Lokaal nieuws dinsdag 10 december 2019

Nieuwsbrief december 2019

Update met betrekking tot de voortgang van nieuwbouwplan de Esch te Tubbergen.

Inmiddels hebben we bericht ontvangen van de gemeente met betrekking tot de ingediende beroepsschriften bij de Raad van State tijdens de terinzagelegging. Er zijn vier beroepsschriften binnengekomen bij de Raad van State. De gemeente is op dit moment bezig met de beoordeling van de beroepsschriften.

De Raad van State heeft reeds aangegeven dat het plan versneld in behandeling wordt genomen. Naar verwachting worden de verzoeken om een voorlopige voorziening tussen januari en maart 2020 behandeld. We hopen dat de beroepsschriften dan ook behandeld worden, maar dit zal te zijner tijd door de Raad van State bepaald worden.

Om de voortgang betreffende de bestemmingsplanwijziging er nog meer in te houden, hebben we de bouwaanvraag voor de drie rijwoningen, die onder optie zijn, ingediend.

Ook voor andere woningen op het plan is Building Design Architectuur inmiddels met de werkzaamheden gestart. De wensen van diverse optanten zijn inmiddels geïnventariseerd en van een aantal optanten is reeds een schetsontwerp van hun toekomstige woning gepresenteerd. Hieronder is een impressie van de ontwerpen weergegeven. Ben je ook benieuwd naar de mogelijkheden om jullie wensen te realiseren op plan de Esch? Neem dan contact op met Romy Oerbekke van Building Design Architectuur.

Verder zijn de sloopactiviteiten op de Almeloseweg 51 inmiddels afgerond. Het begint al steeds meer op de entree van Tubbergen te lijken!

Binnenkort wordt er een bouwbord van het plan op de locatie geplaatst. We hebben er alle vertrouwen in dat we het komende jaar kunnen starten met de bouw!

Binnenkort worden de optanten door VWZ Notarissen uit Tubbergen uitgenodigd om de voorlopige koopovereenkomst van de kavel te ondertekenen. De koopovereenkomst zal op voorhand per mail door hen toegestuurd worden.

We houden jullie op de hoogte!

We wensen jullie alvast fijne feestdagen en een bouwrijk 2020 toe!

Update nieuwsbrief november 2019 Lokaal nieuws donderdag 14 november 2019

Update nieuwsbrief november 2019

Korte update inzake einde termijn terinzagelegging.

Afgelopen dinsdag (12 november) is de termijn van de terinzagelegging van het bestemmingsplan voor nieuwbouwplan de Esch geëindigd. Dit houdt in dat er op dit moment geen bezwaren meer ingediend kunnen worden bij de Raad van State.

In verband met de verwerking van de documenten bij de Raad van State en gemeente , kunnen we jullie naar verwachting over ongeveer twee weken informeren over de bezwaren.

 

 

Nieuwsbrief november 2019 Lokaal nieuws dinsdag 12 november 2019

Nieuwsbrief november 2019

Update betreffende de stand van zaken over nieuwbouwplan de Esch te Tubbergen.

Bestemmingsplanprocedure

Zoals reeds bij jullie bekend is gemaakt, is op maandag 23 september het bestemmingsplan van de Esch aangenomen door de gemeenteraad. Naar aanleiding van de vergadering van de gemeenteraad is het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan is vastgesteld en dat dit plan nu zes weken (van 3 oktober tot en met 13 november) ter inzage ligt. Tijdens deze terinzagelegging kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht.
Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij er beroep en een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. Wordt er tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening ingediend, dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot op dat verzoek is beslist. De verwachting is dat de behandeling bij de Raad van State (indien van toepassing), zoals eerder benoemd, ongeveer een half tot heel jaar in beslag zal gaan nemen.

Stikstofbeleid

Van diverse kanten kwam de vraag of het stikstofbeleid van invloed is op nieuwbouwplan de Esch. Er is reeds onderzoek gedaan naar dit aspect door een gespecialiseerde partij. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van overschrijding van de norm met betrekking tot stikstofdepositie (toename) in de beschermde Natura 2000 gebieden. Het stikstofbeleid zal dan ook geen invloed hebben op nieuwbouwplan de Esch.

Positief raadsbesluit

Het geweldige nieuws dat het bestemmingsplan was aangenomen door de gemeenteraad, wilden we natuurlijk graag met de optanten vieren! Zij hebben ten slotte ook langere tijd gewacht op dit positieve bericht. Alle optanten kregen de mogelijkheid om een taart op te halen bij de plaatselijke bakker, de Kleibakker.

Plannen vormen

Het positieve raadsbesluit heeft voor meer duidelijkheid gezorgd inzake de bestemmingsplanprocedure. Veel optanten hebben dan ook reeds contact met Building Design Architectuur gelegd om hun plannen en wensen meer vorm te geven. Dit geeft ten slotte ook meer duidelijkheid in de bouwkosten en volgens de mogelijkheden met betrekking tot de financiering. We raden de optanten aan om contact te leggen met Building Design Architectuur, als dit niet al heeft plaatsgevonden.  

Vordering plan

Het plan begint al mooi vorm te krijgen. We zijn dus ook steeds meer bezig met de voorbereiding van de uitvoering. Zo schiet het al mooi op met de sloop van de woning aan de Almeloseweg 51 en gaan we in overleg met de dorpsraad voor het bepalen van een straatnaam.

Vertrouwende jullie hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

de betrokken partijen van nieuwbouwplan 'de Esch'.

Nieuwsbrief augustus 2019 Lokaal nieuws vrijdag 30 augustus 2019

Nieuwsbrief augustus 2019

Update met betrekking tot de stand van zaken van de voortgang van nieuwbouwplan de Esch te Tubbergen.

Maandag 9 september a.s. vindt de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Economie van de gemeente Tubbergen plaats. Tijdens deze vergadering wordt het vast te stellen bestemmingsplan van nieuwbouwplan de Esch als agendapunt aangehaald. Naar aanleiding van deze vergadering geeft de raadscommissie advies aan de gemeenteraad betreffende het bestemmingsplan.

Vervolgens wordt het bestemmingsplan op maandag 23 september a.s. besproken bij de vergadering van de gemeenteraad. Deze vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis te Tubbergen. Hierbij willen we jullie allen graag uitnodigen bij deze raadsvergadering aanwezig te zijn om de gedragenheid van het plan, door jong en oud, bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Naar aanleiding van de hiervoor benoemde raadsvergadering wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt tot en met 12 november ter inzage gelegd. Degenen die reeds een zienswijze hebben ingediend, mogen dan een beroepschrift bij de Raad van State indienen. Deze dient compleet met beroepsgronden aangeleverd te worden in verband met de Crisis- en herstelwet.

De Raad van State streeft om binnen zes maanden het plan in een zitting te bespreking en vervolgens uitspraak te doen. Bij een positieve uitspraak wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en kunnen we starten met het bouwrijp maken van de grond. In verband met de drukte bij de Raad van State kan deze termijn echter langer duren. We kunnen hier op voorhand nog geen definitief uitsluitsel over geven, maar verwachten dat de termijn tussen de 6 en 12 maanden zal zijn.

Verder willen we hierbij ook graag terugkomen op het bericht dat in augustus in de Tubantia is geplaatst betreffende de opslag van grond op het perceel van het voormalige tuincentrum. In dit krantenbericht is aangegeven dat er vervuilde grond op het perceel is opgeslagen en dat de huidige bestemming dit niet toelaat. Het betreft echter schone grond, waarvan de gemeente in het bezit is van een schone grondverklaring. Deze grond zal worden gebruikt ten behoeve de nieuw te realiseren geluidswal. Van de gemeente hebben we dan ook ontheffing gekregen voor een grondopslag tot 1 april 2020.

Het plan krijgt steeds meer voortgang en hier willen we jullie graag zoveel mogelijk van op de hoogte houden. Daarom hebben we een Facebook-pagina aangemaakt voor de Esch. Korte nieuwsberichten zullen we dan ook op deze pagina posten. Like deze pagina en blijf op de hoogte!

De volgende link verwijst naar de Facebook-pagina: www.facebook.com/wonenindeesch

We hopen op een grote opkomst bij de raadsvergadering en zien jullie dan ook graag op maandag 23 september om 19.30 uur in het gemeentehuis in Tubbergen! De volgende nieuwsbrief volgt na de raadsvergadering waarin we jullie zullen informeren over de uitkomst van de raadsvergadering.

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden