Actueel

Nieuws

Nieuwsbrief de Esch te Tubbergen Lokaal nieuws dinsdag 28 september 2021

Nieuwsbrief de Esch te Tubbergen

De voorzieningen rechter heeft het verzoek voor schorsing kapvergunning en infrawerkzaamheden afgewezen, de bomen zijn inmiddels gekapt en de sloopwerkzaamheden gaan in volle gang verder. Aansluitend zal Poppink met de infra werkzaamheden beginnen.

Alle redenen voor een feestje. Wij willen samen met alle kopers en betrokken partijen de eerste schop in de grond, als officieel startmoment, vieren op zaterdag 16 oktober om 15:00 uur op het bouwterrein (voor een hapje en een drankje wordt gezorgd).

Groot deel van de kavels is reeds op naam gezet en de laatste kavels zullen eind dit jaar op naam gezet worden.

Graag jullie aandacht voor de tijdige beslismomenten zodat ook de bouwvergunningen telkens op tijd aangevraagd kunnen worden, en vervolgens de keuzes voor badkamer en keuken, zodat de werkvoorbereiding op tijd kan starten.

Eind dit jaar / begin volgend jaar start fase 1 en de bouw van de eerste vrijstaande woningen.

Wij hebben er zin in en gaan er samen met jullie een mooi plan van maken.

Lokaal nieuws dinsdag 07 september 2021

Nieuwsbrief september 2021

Afgelopen week hebben we weer een geweldige mijlpaal bereikt op plan de Esch; een groot deel van de koopovereenkomsten zijn getekend! De notaris bereidt nu de aktes voor zodat de eerste kopers zeer binnenkort eigenaar worden van hun prachtige kavel. De overige optanten ontvangen binnenkort ook het concept van de koopovereenkomst en Weusthuis Makelaardij nodigt ze uit voor een afspraak voor het tekenen van deze overeenkomst.
Ook de vergunningaanvragen voor de eerste paar woningen zijn afgelopen week ingediend. Heel gaaf dat verschillende partijen zo’n enorme inzet getoond hebben om dit allemaal mogelijk te maken!

Zoals we ook al eerder met jullie gecommuniceerd hebben (zie de vorige nieuwsbrief), is er een bezwaar ingediend op de verleende kapvergunning. Hierover is afgelopen week nog een mooi artikel gepubliceerd in de Tubantia (lees hier meer: https://www.tubantia.nl/tubbergen/irritatie-bij-ontwikkelaars-de-esch-tubbergen-over-nieuw-bezwaar-omwonenden-ze-zetten-het-plan-in-negatief-daglicht~a0eb94ea/?fbclid=IwAR3YqPq7VWcTbTC_m3cEEsbtVeYyoQm2BjVqmgbAGlaPoIc3P7b4RjSajSc). De Rechtbank Overijssel heeft ons uitgenodigd om vandaag bij de zitting voor de behandeling van de voorlopige voorziening (bezwaar) in Zwolle aanwezig te zijn. Normaliter doet de rechter één tot enkele weken later een schriftelijke uitspraak. We zien de uitspraak vol vertrouwen tegemoet. De uitspraak zal in ieder geval geen nadelige gevolgen hebben op de planning voor het slopen en bouwrijp maken.

Nieuwsbrief augustus 2021 Lokaal nieuws vrijdag 20 augustus 2021

Nieuwsbrief augustus 2021

Zoals jullie al wel weten, is de voorbereiding van de uitvoering van plan de Esch volop in werking gezet. Zo is ook enige tijd geleden de kapvergunning aangevraagd. Eind juli werd deze door de gemeente Tubbergen verleend.

Vorige week ontvingen we van de Rechtbank Overijssel een brief dat er een voorlopige voorziening (bezwaar) tegen dit besluit is ingediend. De reactie die is binnengekomen is ons inziens nietszeggend met betrekking tot de kapvergunning. De aangedragen onderbouwing is reeds eerder bij de bestemmingsplanprocedure aangedragen en op al deze punten heeft de rechter ons volledig in het gelijk gesteld. We vinden het wel jammer dat de bezwaarmakers op deze manier opnieuw het plan in een negatief daglicht brengen.

We gaan dan ook volop verder met de voorbereiding van de uitvoering van de plannen. Weusthuis heeft contact gehad met diverse optanten, Bouwbedrijf Steggink heeft de meeste optanten ontvangen om de wensen door te nemen en Building Design Architectuur is volop bezig met het tekenwerk. De vergunningaanvragen gaan binnenkort de deur uit.
Ook infrabedrijf Poppink staat in de startblokken om met de sanering van de bestaande opstallen aan de slag te gaan. Op 20 september gaat de sloper beginnen met sloopwerkzaamheden en 2 weken later zal Poppink starten met de infrawerkzaamheden (grondwerk, wegen, riolering en bestrating), zodat wij in december of begin januari kunnen starten met fase 1.

We houden jullie op de hoogte!

Nieuwsbrief juli 2021 Lokaal nieuws vrijdag 23 juli 2021

Nieuwsbrief juli 2021

Middels deze informatie willen we jullie informeren over de huidige stand van zaken en een doorkijk bieden in het komende tijd van De Esch.

Middels deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de huidige stand van zaken en een doorkijk bieden in het komende tijd van De Esch.

Verkoop

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, heeft Weusthuis contact met alle optanten gelegd om na te gaan in hoeverre zij nog concreet geïnteresseerd zijn in plan de Esch. Naar aanleiding hiervan hebben diverse optanten van hun optie afgezien in verband met de bouwprijzen en de lange tijd die de bestemmingsplanwijziging in beslag heeft genomen, waardoor zij bijvoorbeeld reeds een andere woning aangekocht hebben. Doordat verscheidenen van hen geen melding aan Weusthuis hebben gegeven dat zij van hun optie afzien of daar nog over hebben getwijfeld, konden wij niet eerder anticiperen om de volgende geïnteresseerden op de lijst te bellen om een optie te nemen. Hierdoor hebben we helaas wat vertraging opgelopen in het tijdspad richting de sloop. Voor de nog beschikbare kavels heeft Weusthuis inmiddels afspraken gepland of worden er de komende week nog nieuwe afspraken gepland.

Binnenkort worden de optanten van de kavels 1 t/m 10 en 36 t/m 49 door Weusthuis uitgenodigd om de koopovereenkomsten van de percelen te ondertekenen.

Vergunningaanvragen

Om de overdracht van de hiervoor genoemde selectie kavels te kunnen laten plaatsvinden, is Building Design Architectuur volop bezig met het uitwerken van de bouwtekeningen. Dit vindt in afstemming met bouwbedrijf Steggink plaats, waar reeds diverse optanten op bezoek zijn geweest om hun wensen door te spreken. Tevens is er afstemming met de constructeur en gemeente geweest om het proces van de vergunningaanvragen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De sloopvergunning is reeds verleend en de kapvergunning wordt naar verwachting binnenkort verleend. Hier is namelijk recentelijk nog contact over geweest met de behandelend ambtenaar.

Doorkijk in de komende tijd

Begin september worden de laatste vergunningaanvragen van de kavels 1 t/m 10 en 36 t/m 49 de deur uit gedaan. In verband met de goede afstemming met de gemeente, kunnen de vergunningen begin november verleend worden, mits de gemeente akkoord gaat met de ingediende stukken.

Voor wat betreft de sloop en het bouwrijp maken verwijzen wij jullie graag naar onderstaande planning:

Eind augustus                asbestsanering en kappen groen
Half september              start sloopwerkzaamheden
Begin oktober                start infrawerkzaamheden
December                      afronden bouwrijpfase

De planning voor start bouw van de verschillende fases is als volgt:

Start bouw fase 1 à december 2021 / januari 2022

Start bouw fase 2 à maart 2022

Start bouw fase 3 à juni 2022

Start bouw fase 4 à september 2022

Start bouw fase 5 à december 2022

Start bouw fase 6 à maart 2023  

De planning van de vrijstaande woningen vindt in overleg tussen Steggink en de opdrachtgevers plaats.

Binnenkort worden de eerste werkzaamheden gestart. Het bouwbord zoals hieronder afgebeeld kenmerkt de entree van Tubbergen. Op naar de realisatie van de impressie op het bouwbord! 

Vakantie

Bouwbedrijf Steggink en Building Design Architectuur zijn in week 30 t/m 32 gesloten in verband met de bouwvakantie. Weusthuis Makelaardij is daarentegen wel bereikbaar.

We wensen jullie allemaal een goede vakantie / fijne zomer toe!

Nieuwsbrief juni 2021 Lokaal nieuws donderdag 03 juni 2021

Nieuwsbrief juni 2021

Begin deze maand ontvingen we het positieve besluit van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan van De Esch. Geweldig nieuws natuurlijk!! Het lange wachten werd eindelijk beloond. De ‘afwachthouding’ werd uiteraard direct omgezet; gas erop! We hebben de afgelopen periode diverse overleggen gehad met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat we zo spoedig mogelijk invulling kunnen geven aan de wensen van de optanten. Als resultaat hiervan is alle benodigde informatie bij Weusthuis beschikbaar, liggen de koopovereenkomsten binnenkort klaar bij de notaris en is alle voorbereiding voor het bouwrijp maken van het terrein getroffen.
 
 

Planning

Om uitvoering te kunnen geven aan de sloopwerkzaamheden, kunnen de eerste percelen binnenkort verkocht worden. Daarom worden de optanten binnenkort door Weusthuis uitgenodigd voor een (telefonisch) gesprek om hiervoor een goede voorbereiding te treffen. 

Aangezien ten eerste een aantal kavels verkocht moeten worden alvorens overgegaan wordt tot sloop, verwachten we over ongeveer 3 – 4 maand te kunnen starten met de sloop en vervolgens het bouwrijp maken. Om de planning zo spoedig mogelijk te laten verlopen, kunnen we het proces voor de vergunningaanvraag gelijktijdig met deze termijn plannen. De start van de bouw van de eerste woningen kan in dat geval begin 2022 plaatsvinden. De fasering van de uitvoering blijft volgens de eerder gedeelde afbeelding van toepassing.

Kort samengevat is de indicatieve planning dus als volgt:

Juni 2021         Weusthuis benadert de eerste optanten

Juni/juli 2021    Gesprekken door optanten met Bouwbedrijf Steggink (of Building Design Architectuur)

Juli/aug. 2021   Vergunningaanvraag indienen eerste woningen

Sept. 2021        Start sloop en bouwrijp maken

Jan. 2022         Start bouw eerste woningen

Geïnteresseerden

Deze maand hebben veel nieuwe geïnteresseerden zich aangemeld via de website. Voor al deze geïnteresseerden is er op dit moment helaas geen kavel beschikbaar. Mensen die zich onlangs hebben ingeschreven, krijgen een plek op de wachtlijst en kunnen binnenkort een bevestiging van inschrijving en/of een telefoontje van Weusthuis verwachten.

Prijsstijgingen

Aangezien het proces met betrekking tot de bestemmingsplan helaas langer heeft geduurd, heeft dit tot de consequentie geleid dat er prijsstijgingen in de grond- en bouwprijzen doorgevoerd moeten worden.

De gemeente Tubbergen hanteert in 2021 een prijspeil van €296,45 per m2. Dit prijspeil wordt in 2021 ook voor plan de Esch gehanteerd.

Daarnaast zal jullie niet ontgaan zijn dat de prijzen in de gehele bouwsector gestegen zijn. Dit is onder andere veroorzaakt door de nieuwe wet- en regelgeving (BENG) en aanzienlijke stijging van de  materiaalkosten. Dit heeft tevens consequenties voor de eerder gedeelde bouwprijzen van de basismodellen.

De prijsstijgingen zijn op de website (bij de kavelkaart en downloads) verwerkt, zodat jullie hier volledig kennis van kunnen nemen.

We hopen jullie, door middel van deze nieuwsbrief, meer duidelijkheid over het vervolg te hebben gegeven. Wanneer er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kan je hierover contact leggen met Weusthuis Makelaardij.

Wij zijn er in ieder geval klaar voor om de mooie, nieuwe entree van Tubbergen te realiseren in de vorm van een prachtige, groene woonwijk! Jij ook?!

Goed nieuws! Lokaal nieuws dinsdag 04 mei 2021

Goed nieuws!

Zo ontzettend gaaf en trots dat we dit geweldige nieuws met jullie mogen delen. Zojuist ontvingen we een positief besluit van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan van De Esch! Het is een bevestiging dat we de plannen op een goede manier opgezet hebben. Eindelijk wordt het lange wachten beloond en kunnen we invulling gaan geven aan de wensen van de optanten!

Dit geweldige nieuws willen we natuurlijk graag met de toekomstige bewoners vieren, wanneer de COVID-maatregelen dit weer toe laten. Voor hen zal dan ook te zijner tijd een uitnodiging van een feestje volgen.

We vinden het prettig dat de gemeente in onze plannen heeft geloofd en altijd achter ons is blijven staan. We willen hen hiervoor dan ook van harte bedanken!

Helaas heeft het proces bij de Raad van State ervoor gezorgd dat we alweer ruim 1,5 jaar verder zijn, ondanks de toegepaste crisis- en herstelwet (wat er normaal juist voor zorgt dat het e.e.a. bespoedigd wordt). Dit oponthoud brengt verhoging van de grond-, bouw- en ontwikkelprijzen met zich mee.

Desondanks hebben we nu een positief besluit van de Raad van State ontvangen en kunnen we dan ook beginnen met de verdere uitvoering, want daar is immers een grote behoefte aan! 

Binnenkort ontvangen alle optanten een bericht met daarin aangegeven hoe het proces verder voortgang krijgt en hoe hun woonwensen op Plan de Esch concreet gemaakt kunnen worden.

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Tubbergen.

Aanmelden